“WordPress” saýtyňyzy mümkin boldugyça ygtybarly eder ýaly “Semalt” -dan ýönekeý hileler

Internet, köp sanly elektron söwda web sahypalaryny işleýän adamlara öz işlerini amala aşyrmak üçin köp sanly mümkinçilikleri hödürleýär. Mysal üçin, kärhanalaryň köpüsi köp oňaýsyz we pes taraplar bilen ýüze çykýan elektron söwda çemeleşmesini ulanýarlar. Mysal üçin, saýtlar hakerlere sezewar edilýär. Hakerler dürli elektron söwda dükanlaryna rugsatsyz girmäge, şeýle hem degişli müşderi maglumatlaryndan daşlaşmaga mümkinçilik berýän köp usullar arkaly kiberhowpsuzlygy bozýarlar. Bu kiber howplardan howpsuz bolmak üçin, olaryň nähili işleýändigine düşünmeli.

WordPress iň adaty mazmun dolandyryş ulgamydyr. Mysal üçin, WordPress dünýädäki ähli internet web sahypalarynyň takmynan 24% -ine eýeçilik edýär. Işewürlik modelini goldaýan ýaly köp faktorlar sebäpli bu pikir bar. WordPress-de ulanyjylara köp SEO we internet marketing usullaryny awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän köp gural we plugin bar. Şeýle-de bolsa, köp adam web sahypasynyň zerurlyklary üçin WordPress-i ulanýandygy sebäpli, hakerler we beýleki kiber howplar WordPress-i altyn känidir. WordPress belli we çalt, bu bolsa ony ýa-da käbir pluginleri döwmegi aňsatlaşdyrýar. Haker eýesiniň razylygy bolmazdan islendik sahypadan köp maglumata girip biler.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, sahypa ýasaňyzda WordPress howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin aşakdaky maslahatlary açýar:

Döwrebap boluň

Ygtybarly wirus skanerini ulanmak, kompýuteriňizi köp gurçuklardan we wiruslardan halas edip biler. Enjamyňyzdaky programma üpjünçiliginiň dogry programmalardygyna göz ýetirmek we olaryň hakyky işini ýerine ýetirýändigine göz ýetirmek möhümdir. Gelip çykyşy size mälim bolmadyk zyýanly programmany derrew pozmagyňyzy haýyş edýäris. Şol çäreler brauzerlere-de degişlidir. Brauzeriňizde haýsydyr bir pluginiň işlemegine ýol bermäň. Olarda kompýuteriňizde gülkünç üýtgeşmeler girizýän skriptler bolup biler.

Spamdan we balyk tutmakdan gaça duruň

Spam e-poçta baglanyşygyna basmaň. Bu baglanyşyklar, umumy saýt hüjümleriniň käbirini ýerine ýetirýär. Şeýle hem, Troýanly goşundylar bolup biler. Söwdagärleri aldamagyň umumy usuly, adatça, Troýanlary bolan söz resminamasynda sanaw goýmakdyr. Bagtly alyjy mazmuny görmek üçin faýly açýarka, tutuş kompýutere ýokaşýan wirusy açýar. Köp adamlar bu görnüşde gymmatly maglumatlary ýitirýärler. Hacklenen parollar pul ýuwmak ýaly köp sanly galp amallary hem amala aşyryp biler.

Netije

Web sahypalarynyň köpüsini dizaýn edenimizde, ulanyjynyň tejribesi we ahyrky maksady, adatça, biziň maksadymyzdyr. Web sahypasyny döredijileriň köpüsi SEO-a ünsi jemleýärler we müşderini satyn almak prosesini aňsatlyk bilen geçirýärler. Şeýle-de bolsa, biz hakeri göz öňünde tutup bilmeris. Netijede, WordPress domenlerinde her minutda 90987-den gowrak haker hüjümi bolýar. Bu prosedurany öwrenmek bilen bir hatarda web sahypalarymyzy ygtybarly we haker subutnamasy etmek möhümdir. Sahypaňyzy parollary bozmak ýaly ýönekeý WordPress hakerlerinden we bu gollanmany ulanyp beýleki haker synanyşyklaryndan goramak üçin edip bilersiňiz. Web sahypaňyzyň we müşderileriňiziň howpsuzlygy gözegçilikde saklanyp bilner. Mundan başga-da, SEO we marketing tagallalaryňyz öz miwesini berýän SERP-lerde ygtybarly web sahypasy gowy işleýär.